Till huvudinnehåll

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020

Publicerad: 2021-06-08

Statskontoret kartlägger årligen statens styrning av kommuner och regioner, både hur omfattande styrningen är och hur den utvecklas. Årets kartläggning visar bland annat att totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar har börjat att gälla under 2020 som vi bedömer påverkar kommunerna eller regionerna på ett väsentligt sätt.

I likhet med tidigare år handlar flera av regleringarna om ökade krav eller skyldigheter för kommunsektorn. Samtidigt har riksdag och regering beslutat om flera regleringar som syftar till att på olika sätt underlätta för kommunsektorn att hantera pandemin.

Vår kartläggning visar också att det fortfarande fanns många riktade statsbidrag till kommunsektorn. Totalt sett fanns 183 riktade statsbidrag 2020. Flest riktade statsbidrag ser vi inom områdena vård och omsorg samt utbildning. Statsbidragen är en viktig inkomstkälla för kommunsektorn och under 2020 har staten betalat ut mer medel än tidigare år. Ökningen beror framför allt på att staten tillfört kommunsektorn mer resurser till följd av pandemin.

Statskontoret ska också redovisa en förteckning över samtliga statsbidrag till kommunsektorn. Där kommer det bland annat finnas uppgifter om hur mycket medel som staten betalat ut till kommunsektorn inom ramen för respektive bidrag. Vi kommer att publicera förteckningen genom att komplettera denna rapport med ytterligare en bilaga senast den 30 juni 2021.