Till huvudinnehåll

Metod för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering

2022:8

Ett av de förenklingspolitiska målen syftar till att öka digitaliseringen av företagens kontakter med det offentliga. Det långsiktiga målet är att företag bara ska lämna en uppgift en gång till ett ställe.

I rapporten lämnar Statskontoret förslag till en metod för hur regeringen kan följa utvecklingen mot målet om att öka digitaliseringen av företagens kontakter med det offentliga och utveckla sin redovisning till riksdagen. Vårt förslag är en kombination av en årlig indikatorsbaserad uppföljning och en fördjupad, mindre frekvent uppföljning som syftar till att förbättra regeringens uppföljning av målet på längre sikt.

Våra förslag till indikatorer utgår från befintliga uppgifter, men för att resultaten ska vara relevanta för förenklingsmålet behöver resultaten avgränsas till de myndigheter som omfattas av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. 

Statskontoret föreslår att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att årligen följa upp förenklingsmålet om digitalisering, samt att ungefär vart femte år ta fram underlag till en resultatskrivelse som ska komplettera den årliga uppföljningen. Vi föreslår även att regeringen ger relevanta sektorsansvariga myndigheter i uppdrag att utveckla standardiserade och centraliserade lösningar för kommuners digitala tjänster riktat till företag.