Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Upphandlingsmyndigheten

2022:11
Publicerad: 2022-10-21

Statskontoret har analyserat Upphandlingsmyndigheten enligt modellen för myndighetsanalyser. Resultaten av Statskontorets analys visar att Upphandlingsmyndigheten fullgör sitt uppdrag men att det också finns utrymme för fortsatta förbättringar av verksamheten.

Upphandlingsmyndighetens stöd är efterfrågat och fyller en viktig funktion för upphandlare och inköpare. Myndigheten håller en hög kvalitet i genomförande och leveranser av regeringsuppdrag.

Men vi konstaterar också att det fortfarande är en relativt stor andel användare som anser att stöden endast är till hjälp i begränsad utsträckning. Vi bedömer att Upphandlingsmyndigheten bör fokusera på de stödformer som är mest efterfrågade och se över om dessa kan anpassas så att fler användare får hjälp inom de områden där behoven är som störst.

Statskontoret lämnar i rapporten flera förslag som syftar till att förbättra Upphandlingsmyndighetens genomförande av sitt uppdrag. Vi föreslår bland annat att myndigheten långsiktigt bör se över prioriteringen mellan sina olika uppgifter, detta för att försöka komma till rätta med den tidvis höga arbetsbelastningen på myndigheten. Vidare bör Upphandlingsmyndigheten arbeta för att verksamheten blir mindre känslig för personalförändringar.

Upphandlingsmyndigheten har nyligen påbörjat en omfattande omorganisation, som har medfört stora förändringar både i organisationsstrukturen och medarbetarnas roller. Statskontoret bedömer att myndigheten bör prioritera att slutföra omorganisationen för att omställningsperioden ska bli så begränsad som möjligt.

Upphandlingsmyndigheten inrättades 2015 och har som huvudsaklig uppgift att ge stöd i frågor om offentlig upphandling. Statskontoret har tidigare analyserat inrättandet av Upphandlingsmyndigheten i en rapport från 2017.