Till huvudinnehåll

Statsförvaltningen i korthet 2022

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

Den första januari 2022 fanns det 343 myndigheter under regeringen. Det är två myndigheter fler än ett år tidigare. Men i ett längre tidsperspektiv har antalet myndigheter minskat.

Flest myndigheter finns inom verksamhetsområdet Samhällsskydd och rättskipning. Förhållandevis många myndigheter finns också inom områdena Näringslivsfrågor, Allmän offentlig förvaltning och Utbildning.

Antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen är i år 241 000, vilket är en ökning med ungefär 3 000 jämfört med föregående år.

Sett till absoluta tal fanns det 2020 flest statligt förvärvsarbetande i Stockholms, Västra Götalands, Skånes och Uppsala län. Högst andel statligt anställda i förhållande till befolkningen hade Uppsala, Gotlands och Norrbottens län.