Till huvudinnehåll

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2021

Publicerad: 2022-03-28

Statskontoret kartlägger årligen statens styrning av kommuner och regioner. Denna rapport är vår femte årliga redovisning av hur omfattande den statliga styrningen är och hur den har utvecklats. Kartläggningen omfattar styrning från riksdagen, regeringen och statliga myndigheter.

Årets kartläggning visar bland annat att det fanns 181 riktade statsbidrag till kommunsektorn under 2021. Det är något färre än under 2020. Men staten har betalat ut betydligt mer medel till kommunsektorn under 2021 jämfört med tidigare år. Ökningen beror till stor del på att staten har tillfört kommunsektorn medel till följd av coronapandemin.

Vår kartläggning visar också att staten har infört 35 nya eller förändrade lagar och förordningar under 2021 som vi bedömer har en betydande påverkan på kommunsektorn. I likhet med tidigare år innebär flera av regleringarna att staten ställer större krav på kommunsektorn eller ger den fler skyldigheter.

Statsbidragsförteckning

Till rapporten finns en förteckning över samtliga statsbidrag till kommunsektorn. I förteckningen finns bland annat uppgifter om hur mycket medel som staten har betalat ut till kommunsektorn inom ramen för respektive bidrag. (Se Relaterade dokument i vänsterkolumnen).