Till huvudinnehåll

Coronapandemin har krävt statliga åtgärder inom kommunala och regionala verksamheter

Den som är ansvarig för en uppgift under normala omständigheter är också ansvarig under kris. Men coronapandemin har krävt statliga åtgärder inom verksamheter som till stora delar faller under regionernas och kommunernas ansvar.

Regeringen har dock gett statliga myndigheter operativa uppgifter inom framför allt hälso- och sjukvårdsområdet. Vissa beslut som regeringen har fattat är formulerade som att uppgifter och ansvar flyttas från regioner och kommuner till statliga myndigheter. Men i praktiken har myndigheterna i de flesta fall kommit att komplettera det arbete som redan bedrivs i kommuner och regioner.

Regeringen har samma styrverktyg att tillgå i en kris som i normalläge men med andra förutsättningar. Beslut behöver ofta fattas snabbt och med bristande information. Under en kris finns det även en press på både regeringen och myndigheter att agera.

Pandemin har ställt stora krav på samordning…

När en kris är omfattande och drabbar hela samhället kan vi se att det finns behov av nationell samordning, vilket kommuner och regioner också har efterfrågat. Till exempel begärde regionerna att regeringen skyndsamt skulle ge Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att på nationell nivå säkerställa tillgången till och fördelning av skyddsutrustning.

Regeringen har gett flera statliga myndigheter i uppdrag att stödja och samordna arbetet i kommuner och regioner. Länsstyrelserna utgör en särskild länk mellan den statliga och den lokala nivån. De har fått flera uppdrag om att samordna kommunernas arbete och ta fram regionala lägesbilder som underlag till statliga myndigheter och regeringen.

Regeringen använder även Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att nå kommuner och regioner. En stor del av de riktade statsbidrag som regionerna tog del av med anledning av coronapandemin förhandlades fram mellan regeringen och SKR. Det gäller till exempel ersättning för tester och för vaccinering.

…och har fått staten att tillföra mer resurser och stöd till kommuner och regioner

Pandemin har gjort att staten har tillfört mer resurser och stöd till kommuner och regioner än tidigare år. Under perioden 2020–2022 har staten betalat ut åtminstone 131 miljarder kronor i statsbidrag till kommuner och/eller regioner med anledning av coronapandemin. Regeringen har under samma period gett myndigheter sammanlagt 100 regeringsuppdrag som vi bedömer är åtgärder till följd av pandemin. Genom uppdragen vill regeringen både stötta kommuner och regioner, samt få mer kunskap om situationen.

Otydligt för medborgarna vilket ansvar regeringen, myndigheterna respektive kommuner och regioner har

Enligt SOM-undersökningen som genomfördes under våren 2020 var det en större andel som ansåg att myndigheter och regeringen i hög grad bär ansvar för hanteringen av coronapandemin än andelen som ansåg att kommuner och regioner bär ansvar, trots att hälso- och sjukvården och omsorgen faller under regionernas och kommunernas ansvar.

Det kan bland annat bero på att myndigheterna varit mer synliga under pandemins första månader, men det tyder även på att det är svårt att förstå hur ansvaret mellan de tre förvaltningsnivåerna fördelar sig – särskilt under en kris. Det är inte heller alltid helt klart hur långt statens ansvar att skapa förutsättningar för kommuner och regioner sträcker sig. Det kan i sin tur innebära ett hinder för väljarna att utkräva ansvar på lokal och regional nivå.