Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

29 juni 2021 Arbete mot korruption är under utveckling

Statskontoret har i uppdrag av regeringen att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. I uppdraget ingår bland annat att ta fram lägesbilder som beskriver myndigheternas arbete mot korruption och hur det utvecklas. Det här är Statskontorets första...

28 juni 2021 Regional utveckling – regionernas erbjudanden och länsstyrelsernas roll

Statskontoret har analyserat två frågor inom området regional utveckling. Vi analyserar dels regeringens styrning med så kallade erbjudanden om uppdrag till regionerna, dels länsstyrelserna roll inom regional utveckling.

20 juni 2021 Ny utgåva av Statsförvaltningen i korthet

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

15 juni 2021 Statsbidragen till kultur, idrott och friluftsliv främjar i olika grad en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Statskontoret har analyserat hur statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv på ett bättre sätt kan skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. 

8 juni 2021 Sammanställning över alla statsbidrag till kommuner och regioner

Statskontoret redovisar en förteckning över samtliga statsbidrag till kommuner och regioner 2020. Förteckningen innehåller bland annat information om hur mycket medel staten betalat ut till kommuner och regioner inom ramen för respektive statsbidrag.

1 juni 2021 Statlig satsning på lärarlöner påverkar lönebildningen

Regeringens satsning på höjda lärarlöner har gjort att över hälften av lärarna har fått högre lön, visar Statskontorets utvärdering. En satsning som i praktiken påverkat lönebildningen för lärare.

12 maj 2021 Sjukfrånvaron i staten ökade marginellt under 2020

Den totala sjukfrånvaron i staten ökade med 0,1 procent mellan 2019 och 2020. Däremot minskade långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Det visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistiken i staten 2020.

30 april 2021 Praktik i staten – en fördjupad uppföljning

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp myndigheternas arbete med satsningen Praktik i staten. Mellan 2016 och 2020 har drygt 200 myndigheter haft i uppdrag att för praktik ta emot nyanlända personer och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga....

23 april 2021 Statens historiska museer bedriver en uppskattad verksamhet men insatser behövs för att säkra att samlingarna bevaras på lång sikt

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Vi har undersökt hur myndigheten fullgör sitt uppdrag och hur interna och externa faktorer påverkar möjligheterna att göra det.

15 april 2021 Arbetsmiljöverkets interna styrning och tillsynens effektivitet efter resursförstärkningen

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Arbetsmiljöverkets tillsyn, interna styrning och uppföljning samt myndighetens samråd med arbetsmark