Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

31 mars 2021 Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020

Statskontoret kartlägger årligen statens styrning av kommuner och regioner, både hur omfattande styrningen är och hur den utvecklas. Årets kartläggning visar bland annat att totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar har börjat att gälla under 2020 som vi bedömer påverkar kommunerna eller...

29 mars 2021 Kommunernas ansvar och organisering för att ta emot nyanlända

Statskontorets kartläggning av kommunernas verksamhet för att ta emot nyanlända visar att det oftast är socialnämnden eller kommunstyrelsen som har det övergripande organisatoriska ansvaret. Kommunernas verksamhet avser främst insatser som de är skyldiga att erbjuda, såsom svenska för invandrare...

29 mars 2021 Spelandet hos företag utan svensk licens ökade under 2020

Svenskarnas spelande hos företag utan svensk spellicens ökade under förra året. Myndigheterna har också svårt att stoppa de olicensierade företagen från att rikta spel mot svenska spelare. Det konstaterar Statskontoret i en uppföljning av hur den svenska spelmarknaden fungerade 2020.

15 mars 2021 Modell för uppföljning av förvaltningspolitikens utveckling

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

15 mars 2021 Insatser mot mäns våld mot kvinnor behöver bli mer kunskapsbaserade

Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vår utredning visar att myndigheterna har gjort många insatser för att stärka arbetet. Nu behöver myndigheterna arbeta för att den kunskap som finns verkligen kommer till praktisk användning....

3 februari 2021 Likvärdighetsbidraget når ut till de skolor som har störst behov

Många skolhuvudmän använder likvärdighetsbidraget till insatser på skolor där elever har svårare socioekonomiska förutsättningar, exempelvis genom satsningar på mer och bättre utbildad personal. Det visar Statskontorets utvärdering av bidraget.

1 februari 2021 Kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet – delredovisning

Statskontoret har i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserad. En muntlig delredovisning har presenterats för Arbetsmarknadsdepartementet.

29 januari 2021 Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige

Statskontoret har sett över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige och övervägt om organiseringen bör förändras.

22 januari 2021 God förvaltningskultur i praktiken

Statskontoret har undersökt hur myndigheterna arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur och vilka utmaningar som myndigheterna ställs inför i det arbetet. Enligt Statskontorets samlade erfarenhet är faktorerna samsyn om uppdraget, intern styrning, ledarskap och medarbetarskap...

18 december 2020 Statliga myndigheters arbete med arbetsrättsliga villkor

Statliga myndigheter är sedan den 1 juni 2017 skyldiga att i vissa fall ställa arbetsrättsliga villkor när de upphandlar. Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat hur statliga myndigheter arbetar med denna uppgift.