Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndigheternas storlek

I det här kapitlet redovisar vi myndigheternas storlek i antal årsarbets-krafter. Vi redogör för hur många årsarbetskrafter som finns i myndig-heterna under regeringen och för vissa skillnader jämfört med tidigare år.

Antal årsarbetskrafter är ett mått på myndigheternas storlek

Vi använder oss av måttet antal årsarbetskrafter för att jämföra myndigheternas storlek. Något förenklat motsvarar antalet årsarbetskrafter antalet anställda omräknat till heltidstjänster.

Myndigheterna varierar stort i antal årsarbetskrafter

I myndigheterna under regeringen finns allt från tiotusentals årsarbetskrafter hos de största till mindre än en hel årsarbetskraft hos de minsta. Totalt finns det ungefär 229 000 årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen. 

Visa diagraminformation

 

Många myndigheter är små

Många myndigheter är förhållandevis små. Drygt fyrtio procent av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter. Ett nittiotal myndigheter har färre än 30 årsarbetskrafter.

Bland de minsta myndigheterna finns ett antal nämndmyndigheter, till exempel Notarienämnden och Nämnden för styrelserepresentationsfrågor. De har färre än en halv årsarbetskraft var.

Polisen och Försvarsmakten är störst

Tre myndigheter har fler än 10 000 årsarbetskrafter. Den största myndigheten är Polismyndigheten som har ungefär 30 000 årsarbetskrafter. Näst störst är Försvarsmakten, som följs av Försäkringskassan och sedan Kriminalvården. Försvarsmakten har omkring 21 000 årsarbetskrafter, Försäkringskassan har omkring 12 000 årsarbetskrafter och Kriminal­vården har nästan 10 000 årsarbetskrafter.

Bland domstolarna är Förvaltningsrätten i Stockholm störst, med något över 500 årsarbetskrafter. Annars är många domstolar ganska små i förhållande till andra myndigheter. Många domstolar har färre än 50 årsarbetskrafter.

Bland universiteten och högskolorna är Lunds universitet störst, följt av Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet finns drygt 7 000 årsarbetskrafter, vid Uppsala universitet nästan 7 000 och vid Göteborgs universitet omkring 6 000. Övriga universitet och högskolor har mellan 60 och 5 000 årsarbetskrafter. Minst är Kungliga konsthögskolan.

Årsarbetskrafterna i staten har ökat

Under 2019 ökade antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen med ungefär 3 000. Årsarbetskrafterna har ökat varje år under de senaste tio åren.

Visa diagraminformation

 

Vissa myndigheter har ökat i storlek, andra har minskat under året

Vissa myndigheter har haft förhållandevis stora förändringar i antalet årsarbetskrafter under året. I absoluta tal har Polismyndigheten följt av Försvarsmakten ökat mest i antal årsarbetskrafter. Båda dessa myndigheter har varit föremål för satsningar och anslagsökningar under senare år, vilket förklarar personalförstärkningen vid myndigheterna.

En annan myndighet som har vuxit under året är Statens servicecenter. Under 2019 har antal årsarbetskrafter vid Statens servicecenter mer än fördubblats. Den 1 juni 2019 tog myndigheten över ansvaret för de statliga servicekontoren i hela landet, vilket förklarar ökningen. Skatteverket som tidigare var huvudman för många av de statliga servicekontoren har i sin tur minskat i antal årsarbetskrafter.

Ungefär fyrtio procent av myndigheterna har minskat i antal årsarbets­krafter under året. Arbetsförmedlingen var tidigare fjärde störst bland myndigheterna, men har under 2019 minskat förhållandevis mycket, och är nu den femte största myndigheten. Mellan 2019 och 2020 minskade myndigheten med drygt 20 procent, motsvarande omkring 2 500 årsarbetskrafter.

De myndigheter som har ökat mest i storlek de senaste fem åren i absoluta tal är Polismyndigheten, Försvarsmakten och Trafikverket. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har minskat mest i absoluta tal.