Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

30 november 2020 Begränsa Skolinspektionens hantering av klagomål

Statskontoret har utrett hur klagomålshanteringen i skolan kan fungera bättre. Vår utredning visar att många klagomål anmäls till Skolinspektionen utan att anmälaren först har varit i kontakt med skolans huvudman. Detta leder till att det tar längre tid innan den berörda eleven får hjälp, och...

16 november 2020 Kommuner medverkar till att socialt utsatta personer flyttar

En ny rapport från Statskontoret visar att många kommuner har tagit emot personer som utsatts för aktiv medverkan att flytta av den tidigare hemkommunen. Något som ibland har kallats social dumpning eftersom det handlar om människor som är beroende av kommunens stöd.

13 november 2020 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten fungerar, men kan utvecklas

Regeringen har sedan 1994 delegerat det arbetsgivarpolitiska ansvaret till Arbetsgivarverket och de statliga myndigheterna. I en ny utredning konstaterar Statskontoret att den arbetsgivarpolitiska delegeringen fungerar väl och att den har bidragit till att utveckla den statliga förvaltningen. Men...

12 november 2020 Digitala investeringar för ökad kvalitet i offentlig sektor

Den statliga förvaltningen har stora investeringsbehov, inte minst när det gäller ny teknik och digitala tjänster riktade till medborgarna. Tillämpningen av ny teknik i offentlig verksamhet förväntas också optimera resursanvändningen inom en rad områden.

29 oktober 2020 Havsmiljöinstitutet uppfyller i stort syftet med verksamheten – men når inte sin fulla potential

Statskontoret har utvärderat verksamheten vid Havsmiljöinstitutet. Havsmiljöinstitutet, som är ett samarbete mellan flera lärosäten, bistår myndigheterna inom området med vetenskaplig kompetens och bedriver analys- och syntesverksamhet. De informerar även om forskning som rör havsmiljön.

12 oktober 2020 Ny webbplats om god förvaltningskultur i staten

I dag presenterar vi vår nya webbplats för en god förvaltningskultur i staten www.forvaltningskultur.se

9 oktober 2020 På väg mot en bättre tillsyn?

Vår studie av den statliga tillsynens utveckling visar att tillsynens kostnader har ökat och att det efterfrågas en tillsyn som bidrar mer till lärande och verksamhetsutveckling.

1 oktober 2020 Flera utmaningar kvarstår när myndigheter ska stärka sitt arbete med mäns våld mot kvinnor

I slutet av september presenterade Statskontoret en muntlig delredovisning i utredningen av strategin som ska förebygga mäns våld mot kvinnor. I delredovisningen har ett antal utmaningar identifierats, som har betydelse för strategins framgång.

14 september 2020 Översyn av modellen för fördelning av länsstyrelsernas förvaltningsanslag

Statskontoret har analyserat den modell som regeringen använder för att fördela förvaltningsanslaget mellan de 21 länsstyrelserna. Förvaltningsanslaget består av ett grundbelopp, riktande medel samt medel som fördelas genom sju parametrar med olika vikter. Regeringen har i uppdraget till oss...

10 september 2020 Dansens Hus behöver bli mer transparent med hur de planerar och genomför sin verksamhet

Stiftelsen Dansens Hus har en central funktion för samtida dans och visar både internationella och nationella gästspel. Statskontorets analys av Dansens Hus och användningen av det statliga bidraget visar att stiftelsen behöver bli mer öppna med hur de arbetar för att leva upp till regeringens...