Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

16 december 2020 Översyn av avgiftssystemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Statskontoret har sett över avgiftssystemet enligt miljöbalken, med fokus på de verksamheter och områden som omfattas av förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) och förordningen om bekämpningsmedelsavgifter.

15 december 2020 Analys av kostnader för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018

Statskontoret har utvärderat kostnaderna, inklusive kostnadseffektiviteten, för det svenska medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

11 december 2020 Förvaltningsmodellen innebär både begränsningar och möjligheter i kristider

Den svenska förvaltningsmodellen ger regeringen långtgående möjligheter att styra myndigheter och påverka arbetet i regioner och kommuner. Men i praktiken begränsas regeringens möjligheter att styra av flera skäl. Det visar Statskontorets studie om den svenska förvaltningsmodellen som har...

30 november 2020 Styrningen av Sida behöver utvecklas

I en rapport till regeringen föreslår Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) att regeringen uppdaterar Sidas uppdrag och uppgifter. Regeringens styrning bör bli mindre detaljerad och utformas så att målen som styr Sidas verksamhet renodlas och blir färre än i dag. Samtidigt behöver Sida...

30 november 2020 Begränsa Skolinspektionens hantering av klagomål

Statskontoret har utrett hur klagomålshanteringen i skolan kan fungera bättre. Vår utredning visar att många klagomål anmäls till Skolinspektionen utan att anmälaren först har varit i kontakt med skolans huvudman. Detta leder till att det tar längre tid innan den berörda eleven får hjälp, och...

16 november 2020 Kommuner medverkar till att socialt utsatta personer flyttar

En ny rapport från Statskontoret visar att många kommuner har tagit emot personer som utsatts för aktiv medverkan att flytta av den tidigare hemkommunen. Något som ibland har kallats social dumpning eftersom det handlar om människor som är beroende av kommunens stöd.

13 november 2020 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten fungerar, men kan utvecklas

Regeringen har sedan 1994 delegerat det arbetsgivarpolitiska ansvaret till Arbetsgivarverket och de statliga myndigheterna. I en ny utredning konstaterar Statskontoret att den arbetsgivarpolitiska delegeringen fungerar väl och att den har bidragit till att utveckla den statliga förvaltningen. Men...

12 november 2020 Digitala investeringar för ökad kvalitet i offentlig sektor

Den statliga förvaltningen har stora investeringsbehov, inte minst när det gäller ny teknik och digitala tjänster riktade till medborgarna. Tillämpningen av ny teknik i offentlig verksamhet förväntas också optimera resursanvändningen inom en rad områden.

29 oktober 2020 Havsmiljöinstitutet uppfyller i stort syftet med verksamheten – men når inte sin fulla potential

Statskontoret har utvärderat verksamheten vid Havsmiljöinstitutet. Havsmiljöinstitutet, som är ett samarbete mellan flera lärosäten, bistår myndigheterna inom området med vetenskaplig kompetens och bedriver analys- och syntesverksamhet. De informerar även om forskning som rör havsmiljön.

12 oktober 2020 Ny webbplats om god förvaltningskultur i staten

I dag presenterar vi vår nya webbplats för en god förvaltningskultur i staten www.forvaltningskultur.se