Till huvudinnehåll

Strategier och handlingsplaner behöver vara konkreta och tydliga

Strategier och handlingsplaner behöver vara konkreta och tydliga för att de ska få genomslag i praktiken.

En återkommande slutsats i våra utvärderingar av strategier och handlingsplaner är att det är viktigt att de är konkreta och tydliga utan att för den skull göra styrningen alltför detaljerad.

Det kan till exempel handla om att strategin eller handlingsplanen utgår från en tydlig problembild, har ett tydligt syfte och tydliga mål som är lätta att kommunicera och göra kända. Vidare att strategin eller handlingsplanen tydliggör hur mål ska uppnås och hur mål, styrmedel, insatser, ansvar och roller hänger ihop.

Om det finns en särskild förväntan på hur berörda aktörer ska samverka är det bra om det är tydligt i strategin, handlingsplanen eller på annat sätt. Därtill kan det gärna framgå hur mål, resultat och effekter ska följas upp och utvärderas.  

Strategier och handlingsplaner behöver ofta kompletteras med annan styrning för att få genomslag 

Ofta är myndigheter och andra aktörer inte bundna till att arbeta utifrån en strategi eller handlingsplan då den kan sakna formellt styrande status. Regeringen kan då behöva komplettera strategin eller handlingsplanen med konkreta styråtgärder för att den ska få genomslag. Exempel på sådana styråtgärder är särskilda uppdrag, ändring eller komplettering av regelverk.